هو .

باز هم این فضای مجازی ..فضایی که خوب است ... فضایی که بهتر است ....بهتر از دنیایی که مجازیست ، بهتر از من که مجازی است  .و آیا یک چیز مجازی وجود ندارد ؟پس چطور مجاز ی است ؟، می شود چیزی ،طوری باشد و وجود نداشته باشد؟ ..خوب آن اینطور است ...مثل کیک تولد ..مثل سال شمار ..مثل خوشحالی که اگر یاد موضوعش بیفتی تا صبح گریه می کنی و کیک تمام وجودت را از شوق فراموش می سازد ...مثل آن زمان که می فهمی چقدر تنهایی و دلت می خواهد خودت را از طبقه 5 ام بیاندازی پایین تا شاید تجربه ای شود مثل آن موقع که همه چیز بسیار پوچ است و تو یادت می آید ..مثل آن وقت که فکر می کنی  چه زمان مرده ای .. و می اندیشی روزگار مسخره ای که ساختی چطور ادامه دارد .

/ 1 نظر / 12 بازدید
صادق

سلام...کجایی؟نیستی؟